Την εβδομάδα που μόλις αρχίζει ξεκινά, εκτός απρόοπτου, η δράση Superfast Broadband (SFBB) της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με στόχο να τονώσει τη ζήτηση για υπερ – υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο, μέσω κουπονιού (SFBB voucher) και δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Το κάθε SFBB voucher αντιστοιχεί σε 360 ευρώ που αφορά στην επιδότηση της SFBB υπηρεσίας για δύο χρόνια. Δυνητικά θα ωφεληθούν περίπου 139 χιλ. πολίτες, ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι συνδέσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι κατά βάση νοικοκυριά οι ωφελημένοι συνολικά θα είναι περί τις 400 χιλ.

Η επιδότηση της υπηρεσίας σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπως αποφάσισε η ΓΓΤΤ υπό τον γενικό γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα, αφορά πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps. Αυτό σημαίνει δίκτυα οπτικών ινών έως τα σπίτια (FTTH). Ως εκ τούτου οι περιοχές στις οποίες οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση της επιδότησης, αρχικά, θα είναι περιορισμένες. Πληροφορίες αναφέρουν π.χ. ότι σε ορισμένες περιοχές στην Αττική FTTH δίκτυο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι.

Η λογική της επιδότησης όμως έχει και ως στόχο να «παρακινηθούν» οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ΟΤΕ, Vodafone και Wind, οι οποίοι σήμερα υλοποιούν δίκτυα Vectoring (οπτική ίνα μέχρι τις υπαίθριες καμπίνες – ταχύτητες έως 200 Mbps) σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας και FTTH σε ένα πολύ μικρότερο, να πάνε την ίνα μέχρι τα σπίτια σε περισσότερες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη της αγοράς αναμένουν με ενδιαφέρον το SFBB voucher θεωρώντας ότι δύναται να συμβάλει στην ταχύτερη διάδοση υπερ υψηλότερων ταχυτήτων, τονίζοντας ωστόσο, ότι η χρησιμότητά του θα φανεί μετά από ένα χρόνο όταν δηλαδή θα υπάρχει ένα ικανό τμήμα της χώρας (αν και πάλι μικρό) με FTTH.

Στην Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η ενεργοποίηση του κουπονιού μπορεί να γίνει μέχρι και την 31η Μαρτίου 2019, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί με απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κάτι που σημαίνει ότι οι η ΓΓΤΤ έχει λάβει υπόψη της τα παραπάνω, ενώ πρόβλεψη υπάρχει και για την εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων στην περίπτωση κατά την οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Τα βασικότερα στοιχεία του σχεδίου της ΓΓΤΤ για την επιδότηση της ζήτησης για υπε υψηλές ταχύτητες έχουν ως εξής:

Η επιδότηση αφορά SFBB υπηρεσία και συγκεκριμένα τη λιανική υπηρεσία οποιασδήποτε μορφής (2, 3 ή 4 – play) που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της. Πρόσβαση προς το Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps η οποία βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Όλη η διαδικασία τόσο για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που θα κάνουν σχετικές προσφορές αφού έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης όσο και τους πολίτες που θα ενδιαφερθούν θα διεκπεραιώνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.sfbb.gr. Οι προσφορές SFBB υπηρεσιών των παρόχων θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. Η αξία του SFBB voucher αφορά ειδικότερα τη διαδικτυακή σύνδεση υπερ υψηλής ταχύτητας 13 ευρώ το μήνα για διάστημα δύο ετών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης 48 ευρώ. Ειδικά ως προς τα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν και επιτηδευματίες, πριν την έγκριση της ενίσχυσης, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί.

Επίσης ο κάθε ωφελούμενος στο πλαίσιο της δράσης υποχρεούται να διατηρήσει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προμηθεύτηκε μέσω της δράσης για δύο έτη από την ενεργοποίηση της καθώς και να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα σε περίπτωση που επιλεγεί στο προς εξέταση δείγμα για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης.

Τα βήματα που θα ακολουθήσουν μετά τη δημοσίευση της ΥΑ, για την προετοιμασία, την εφαρμογή και την ολοκλήρωση της δράσης είναι:

 • Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΔ) και πιστοποίηση (από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – ΕΔ) των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
 • Υποβολή στο ΠΣ περιοχών κάλυψης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπου παρέχονται οι προσφορές τους.
 • Υποβολή στο ΠΣ προσφορών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που εντάχθηκαν στον κατάλογο και έγκριση τους από την ΕΔ.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας και έκδοση του SFBB voucher από τον ωφελούμενο, με τα διαπιστευτήρια του Πληροφοριακού Συστήματος TAXISNET.
 • Αναζήτηση και επιλογή του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και των παρεχόμενων προσφορών από τους ωφελούμενους μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και των συνδέσμων (links) αυτής με τις ιστοσελίδες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
 • Υπογραφή του σχετικού τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
 • Ενεργοποίηση εξαργύρωσης του SFBB voucher με την υπογραφή του Δελτίου Παραλαβής από τον ωφελούμενο, αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίησή της σύνδεσης και του διατεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
 • Υποβολή στην ΕΔ αιτημάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
 • Πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχούν στα αιτήματα πληρωμής.
 • Καταβολή αξίας κουπονιού στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
 • Δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ορθής υλοποίησης της δράσης.